Online reservation

  •  /Per room

Beijing Time

  (GMT+8)

Changzhou Jinling Plaza Address: No.500, Tongjiang Road (M), Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Tel: +86 519 85119988 Fax: +86 519 851058100
Powered by Derbysoft  Ltd  DH6 Login Mobile Login